Bu Kategoridesiniz : / 30 Mayıs 2016 Pazartesi 13:51

CHP’den 657’yi iyileştirme reçetesi

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda sözleşmeli ve geçici personel uygulamasının kaldırılmasını içeren kanun teklifi CHP tarafından TBMM’ye sunuldu. Bursa Milletvekili Dr. Ceyhun İrgil tarafından verilen 64 maddelik kanun teklifi devlet memurlarının haklarını iyileştirici düzenlemeler içeriyor.

Kamuda sözleşmeli ve geçici personel çalıştırılması uygulamasına son verilmesini, varolan sözleşmeli, geçici veya vekil olarak görev yapan personelin devlet memurluğu kadrolarına geçişini içeren kanun teklifinde; kamu personeli arasında ayrımcılık yapılmaması, mali ve sosyal haklar itibariyle aynı hizmeti görenlerin eşit olması da hükme bağlanıyor.

Kanun teklifinde ayrıca memurların müracaat ve şikayetlerini en yakın amirine bildirerek silsile yoluyla dava açma hakkını düzenleyen hüküm kaldırılıyor. Memurların haklarındaki ihbar, iftira ve şikayetler için de yetkili amirlerine ilettikleri durumun Cumhuriyet Savcılarına bildirilme zorunluluğu getirilerek mutlak surette dava açılması hükme bağlanıyor.

KADEME VE ÜST KADRO İLERLEMESİ

Söz konusu kanun teklifinde, sendika kurma hakkı bulunan devlet memurlarının toplu sözleşme ve grev hakkının da bulunması sağlanırken, sendikaların disiplin cezası vermeye yetkili kurullar içinde yer alması zorunlu hale getiriliyor.

Kanun teklifinde memurların atama ve kadrolarına ilişkin düzenlemeler de bulunuyor. Örneğin kalkınmada öncelikli illerde görevlendirilen personelin tamamı ve mecburi görevlendirme olup olmadığına bakılmaksızın anılan personelin ilave kademe ilerlemesinde iki yıldan az sürelerin dikkate alınmayacağı hükmü kaldırılarak belirlenen bölgelerde görev yapılan sürelerin tamamının kademe ilerlemesi teşvikine esas tutulması sağlanıyor. Ayrıca kadrosuzluk sebebiyle derece yükselmesi yapamayanların kadro durumuna bakılmaksızın, öğrenim durumları itibarı ile yükselebilecekleri en üst kadro derecesine kadar gidebilmeleri öngörülüyor.

ÖDENEK VE YARDIMLARA İLİŞKİN

CHP’li İrgil’in verdiği kanun teklifi devlet memurlarına çeşitli ödenek ve yardımlara ilişkin düzenlemeler de getiriyor. Buna göre devlet memurlarının kiralık konut ihtiyacının karşılanması zorunlu hale getirilirken, komik miktarlardaki aile yardımı ödeneğinin yükseltilmesi ve ölüm yardım tutarının da en yüksek devlet memuru aylığının iki katından dört katına çıkarılması yer alıyor.

Evlenen memurlara da bir defaya mahsus olarak belirlenen miktarda evlenme ödeneği verilmesinin öngörüldüğü teklifte ayrıca yeni bir hükümle çocuğu yüksek öğrenim gören memurlara bu durumdaki her çocuğu için her ay eğitim ödeneği verilmesi de düzenleniyor.

CHP’Lİ DR. CEYHUN İRGİL’İN TBMM’YE SUNDUĞU KANUN TEKLİFİ’NDE YER ALAN DEĞİŞİKLİKLER

 

 • Kanunun “Temel İlkeleri” ni belirleyen madde metnine (D) ve (E) bentleri eklenerek Kanunun uygulanmasında kamu personeli arasında ayrımcılık yapılamayacağı ve kamuda ücret adaleti ilkesinin temel alınacağı hükme bağlanmaktadır.
 • Kamuda sözleşmeli ve geçici personel çalıştırılması uygulamasına son verilmektedir.
 • Kamuda personel statüleri memurlar ve kamu işçileri olarak belirlenmekte, güvencesiz ve esnek istihdam modelleri Kanundan çıkarılmaktadır.
 • Memurların,“Müracaat, şikâyet ve dava açma” hakkını düzenleyen maddenin ikinci fıkrasındaki memurun şikâyet ve müracaatını en yakın amirden başlayarak silsile yoluyla yapmasını öngören hükmünü değiştirilmek üzere ilgili fıkra, madde metninden çıkarılmaktadır.
 • Memurların “Sendika kurma” hakkını düzenleyen madde metnine toplu sözleşme ve grev hakkı da eklenmektedir.
 • Memurların isnat ve iftiralara karşı korunmalarının sağlanabilmesi için maddede yer alan “Devlet memurları hakkındaki ihbar ve şikâyetler, garaz veya mücerret hakaret için, uydurma bir suç isnadı suretiyle yapıldığı ve soruşturma veya yargılamanın tabi olduğu kanuni işlem sonucunda bu isnat sabit olmadığı takdirde, merkezde bu memurun en büyük amiri, illerde valiler, isnatta bulunanlar hakkında kamu davası açılmasını Cumhuriyet Savcılığından isterler.” hükmü; metninin sonuna “Dava açılmasını talep etmeyenler hukuki ve cezai yönden sorumludurlar.” cümlesi eklenmek yoluyla genişletilmekte ve asılsız isnat ve iftiraya uğrayan memurların yetkili amirlerine, durumu Cumhuriyet Savcılarına bildirme zorunluluğu getirilerek memurlara karşı asılsız isnat ve iftiralarda bulunanlar hakkında mutlak surette dava açılması sağlanmaktadır.
 • Memurların grev hakkını kullanabilmeleri amacıyla toplu eylem ve hareketlerde bulunmalarını düzenleyen maddede gerekli düzenlemeler yapılmaktadır.
 • Memurların grev haklarını kullanmalarını yasaklayan madde, Kanundan çıkarılmaktadır.
 • Yardımcı sağlık hizmetleri sınıfı kaldırılmakta ve bu sınıfa dâhil olan personel, Sağlık hizmetleri sınıfına alınmaktadır.
 • Kuruluşlarda eğitim uzmanı, APK uzmanı, din hizmetleri uzmanı ve sivil savunma uzmanı unvanı ile görev yapan memurların da kariyer uzmanlıklardan sayılması sağlanmaktadır.
 • Teknik okul bitiren tüm memurlar, teknik hizmetler sınıfına dâhil edilmektedir.
 • Sınıflandırmada öğrenim unsuru” başlıklı madde günün şartlarına uyarlanmakta ve memur olabilmek için aranan eğitim şartının ifade edildiği birinci cümle günün şartlarına uygun olarak düzenlenmektedir.

 

 benzer haberler

Mütareke kutlamalarına Edip Akbayram ile görkemli final  

Mütareke kutlamalarına Edip Akbayram ile görkemli final

Bursa’da 2 bin kişi iyilik için koştu  

Bursa’da 2 bin kişi iyilik için koştu

‘Seneye yerli süt mısırı yiyeceğiz’  

‘Seneye yerli süt mısırı yiyeceğiz’